นับถอยหลัง PNCC RUN วิ่งปันรัก ครั้งที่ 1

  


วัน
ชั่วโมง
นาที
วินาที หลักการและเหตุผล

       ด้วยวิทยาลัยชุมชนปัตตานี สถาบันอุดมศึกษาในสังกัดสถาบันวิทยาลัยชุมชน กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม มีวาระครบรอบ 20 ปี เมื่อ 20 กรกฎาคม 2566 ก้าวสู่ปีที่ 21 ร่วมกับศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบัน ได้กำหนดจัดกิจกรรม วิ่งปั่นรัก ครั้งที่ 1 ภายใต้ชื่อ PNCC วิ่งปันรัก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมเงินเป็นทุนการศึกษา ในกองทุน “ทุนการศึกษาเพื่อเด็กด้อยโอกาส” ของวิทยาลัยชุมชนปัตตานีเพื่อเป็นทุนช่วยเหลือนักศึกษาที่ประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ และจัดหารายได้ เป็นทุนการศึกษาในกับนักศึกษาที่มีผลการเรียนดี มีจิตสาธารณะหรือ ขาดแคลนทุนทรัพย์ เพื่อเปิดโอกาสทางการศึกษา อันจะเป็นรากฐานที่สำคัญในการพัฒนาประทศต่อไปในรูปแบบของกิจกรรมเดิน-วิ่ง การกุศล เพื่อต้องการให้ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีสุขภาพพลานามัยที่สมบูรณ์ แข็งแรง เป็นแบบอย่างที่ดี ในการรณรงค์การออกกำลังกายของสังคมสืบไป


 วัตถุประสงค์

1. เพื่อระดมเงินเข้ากองทุนการศึกษาเพื่อนักศึกด้อยโอกาส วิทยาลัยชุมชนปัตตานี เป็นทุนช่วยเหลือศิษย์เก่าในกรณีประสบปัญหาขาดแคลนทุนทรัพย์ และจัดสรรเป็นทุกการศึกษาแก่นักศึกษา

2. เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์และชื่อเสียงของวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ครอบรอบ 20 ปี

3. เพื่อส่งเสริมให้นักศึกษา คณาจารย์ บุคลากร และศิษย์เก่าวิทยาลัยชุมชนปัตตานี ตลอดจนประชาชนทั่วไป ได้ออกกำลังกายและประกอบกิจกรรมร่วมกัน ตลอดจนสร้างควสามสามัคคี สัมพันธภาพอันดี ในครอบครัว แลพเพื่อให้ห่างไกลสิ่งเสพติดและอบายมุขทั้งปวง


 
 ขั้นตอนการสมัคร

สมัครออนไลน์คลิกที่นี่ :

 ลงทะเบียนสมัครวิ่ง 

สมัครด้วยตนเองได้ที่ :
1. อาคารวิทยบริการ ชั้น 1 วิทยาลัยชุมชนปัตตานี
2. จุดรับบริการนอกสถานที่ รายละเอียดติดตามได้ในเพจ
Facebook: PNCC RUN วิ่งปันรัก

 กำหนดการ